Ostatnia aktualizacja strony: 24.11.2020, 12:04

Deklaracja dostępności

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 im. JANA BRZECHWY W LEGNICY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 im. JANA BRZECHWY W LEGNICY.

Data publikacji strony internetowej: 2019.09.20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.09.20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2019-09-20 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Bożena Mroczko, sekretariat@sp18.legnica.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 767210168. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Brzechwy w Legnicy usytułowana jest w budynku przy ulicy Grabskiego 5.Opis dostępności wejścia do budynku przy ul. Grabskiego 5 i przechodzenia przez obszary kontroli przedstawia się następująco:

 • wokół głównego wejścia umożliwiona jest swoboda poruszania się, również osobom
  z niepełnosprawnościami .

 • do głównego wejścia prowadzą schody granitowe - antypoślizgowe z barierką po prawej stronie.

 • drzwi wejściowe zbudowane są z profili aluminiowych wypełnionych szklanymi panelami, dodatkowo w drzwiach znajdują się klamki w formie dźwigni.

 • w wiatrołapie znajduje się obszar kontroli, w którym po prawej stronie umiejscowiona jest dyżurka.

 • Opis dostępności wejścia do budynku przy ul. Grabskiego 5 – boczne wejście od ulicy Wojska Polskiego i przechodzenia przez obszary kontroli przedstawia się następująco:

 • wokół bocznego wejścia umożliwiona jest swoboda poruszania się, również  osobom
  z niepełnosprawnościami.

 • przed bocznym wejściem znajduje się chodnik z kostki brukowej.

 • do wejścia bocznego prowadzą cztery schody antypoślizgowe z barierką po lewej stronie.

 • drzwi wejściowe – boczne zbudowane są z profili aluminiowych wypełnionych szklanymi panelami , dodatkowo w drzwiach znajdują się klamki w formie dźwigni.

 1. W ciągu komunikacyjnym w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Jana Brzechwy przy ul. Grabskiego 5 dostępny jest schodołaz, który umożliwia dostęp osobom
  z niepełnosprawnościami do budynku Szkoły

 • obszar korytarzy pozwala na swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym m.in. do sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych, biblioteki oraz odpowiednio przystosowanych dla osób niepełnosprawnych toalet. 

 • w przemieszczaniu się osobom niepełnosprawnym po budynku pomaga pracownik obsługi – konserwator. 

 1. W budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Jana Brzechwy ul. Grabskiego 5 brak jest pochylni umożliwiającej swobodne przemieszczanie się osób do Szkoły z niepełnosprawnością i na wózkach inwalidzkich. Brak jest pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych.

W budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Jana Brzechwy ul. Grabskiego 5 nie ma windy. Na kondygnację można się dostać klatką schodową za pomocą schodołazu. Pracownicy obsługi – konserwatorzy pomagają w przemieszczaniu się osobom z niepełnosprawnościami .

 1. W budynku przy ul. Grabskiego 5 brak jest wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku Szkoły w odległości ok. 30 metrów znajduje się parking miejski na którym są wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 2. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów Szkoły. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 

 3. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1824), osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511), nie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw w Szkole.

Aplikacje mobilne

Dzienniczek + https://www.vulcan.edu.pl/strona/aplikacja-mobilna-dzienniczek-293

©-2020 Szkoła Podstawowa Nr 18. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL